Transparència

Portal de Transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels Col·legis Professionals.

              ÍNDEX

  1. PUBLICITAT ACTIVA
  2. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

              1-PUBLICITAT ACTIVA

                 A- ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

                       - Junta de Govern          - Comissions de Treball             - Personal d'administració  

                B- GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

                       - Accés als Pressupostos, Tancament comptable, Memòria anual, Pla d'activitats i acords de les Assemblees

                       - Balanç de situació i compte de Pèrdues i Guanys 2022      - Informe auditoria 2022

                       - Balanç de situació i compte de Pèrdues i Guanys 2021      - Informe auditoria 2021

                       - Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys 2020     - Informe auditoria 2020

                       - Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys 2019     - Informe auditoria 2019

                       - Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys 2018     - Informe auditoria 2018

                       - Memòries Anuals

                C- RELLEVÀNCIA JURÍDICA

                       - Estatuts Col·legials        - Codi Deontològic       - Legislació Podològica       - Protocol Assetjament

                       - Programa de Prevenció de Delictes  (Compliance)   

                              » Codi Ètic i de conducta ( Per la Junta de Govern, Personal Contractat i Col·laboradors)   

                              » Politica Anticorrupció del Col·legi de Podòlegs de Catalunya       

» Si els treballadors/es, o algun dels membres de la Junta de Govern o inclús un dels col·legiats/es del Col·legi tenen constància, dubtes o sospites respecte a qualsevol forma de corrupció, deuran comunicar-ho immediatament al Comitè de Compliance del Col·legi a canaldenuncies@podocat.cat  . En cas de no fer-ho quedaran subjectes a les mesures disciplinàries que corresponguin, així com a altres possibles actuacions i/o sancions legals, incloses les Penals.

                           

                               » Actualització 2021 del Programa de Prevenció de Delictes (Adequat al Covid 19)

                               » Actualització 2022 del Programa de Prevenció de Delictes              

                 D- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

                       - Personal Contractat  Tot el personal te contracte indefinit, la selecció de personal es realitza mitjançant empresa de selecció externa

                       - Serveis externs: Neteja, Serveis informàtics, Assessoria Jurídica, Assessoria Fiscal i Comptable, Serveis de Auditoria, Corredoria 

                                                    d'Assegurances

                 E- PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

                       - Col·legiació      - Donar-se de baixa de Col·legiat       - Alta com a Membre no Exercent        - Modificació de Dades Personals

                       - Modificació de Dades Bancaries          - Sol·licitar Certificats Col·legials            - Denunciar Intrusisme        - Cercar Col·legiats

                       - Consultes i Reclamacions     -Publicar anuncis al Mercat Podològic

                 F- CONVENIS I CONTRACTES

                       - Convenis Vigents

                 G- SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

                      - No s'han rebut Subvencions ni ajudes Públiques.

                 H- PROTECCIÓ DE DADES       Delegada de protecció de dades: Núria Gómez Marichalar  nuriagomez@icab.cat

                      ⇒ POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL COL·LEGI DE PODÒLEGS DE CATALUNYA

                      - Registre d'activitats Administració        - Registre d'activitats Càrrecs institucionals           - Registre d'activitats Col·legiats

                      - Registre d'activitats Formació              - Registre d'activitats Societats Professionals        - Registre d'activitats Peu Diabètic                           

                      - Registre d'activitats RRHH                   - Registre d'activitats Deontologia i queixes i reclamacions   

  

                2- DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Requisits de les sol·licituds d’informació pública

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

a) La identitat del sol·licitant.

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.

c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.

2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.

Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sempre que permetin deixar constància dels requisits a què fa referència l’apartat anterior.

2. Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s’han de poder tramitar amb l’ús de la signatura electrònica, per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans, o per qualsevol altre mitjà que s’estableixi per reglament.

3. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’entitat o l’òrgan administratiu que disposi de la informació. Si la sol·licitud d’informació s’adreça a un òrgan que no la té a la seva disposició o s’adreça genèricament a una administració, és aplicable el que estableix l’article 30.

4. L’Administració ha d’establir sistemes per a integrar la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de la seva organització interna.

5. Una vegada presentada la sol·licitud, s’ha de notificar al sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.