Com Col·legiar-se

Requisits necessaris per Col·legiar-se

 Per sol·licitar l´inscripció al COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA, haureu d´omplir i aportar la següent documentació: 
  El tràmit es realitza només on-line al mail podocat@podocat.cat  

     1- Sol·licitud de Inscripció.                                                           
           ⇒ Descarregar Formulari d´inscripció                                          

        - Documentació a aportar apart del formulari d'inscripció:

  •     Fotocopia del DNI.
  •     1-Fotocopia compulsada del Títol Oficial dels Estudis de Podologia.

          2- O bé en el seu cas,  Expedient Acadèmic acreditatiu de la finalització dels estudis ( PDF signat electrònic per la Universitat, que es  gratuït, també serveix), JUNTAMENT amb el resguard de pagament dels drets de expedició del títol. (Emès per la Universitat signat   electrònicament)

  •     Una fotografia tipus DNI. (En format JPEG O similar)
  •     Fotocopia on aparegui el nº del compte bancari i el nom del  titular on voleu fer la domiciliació, del que heu de ser titulars.
  •     Rebut acreditatiu de l'ingrés al Banc de Sabadell del pagament de la quota de inscripció, 200€ i la quota trimestral, 81 € (la quota mensual 27 €). La Quota col·legial trimestral  es cobrarà proporcionament al temps que falti per acabar el trimestre. Si falta 1 mes per acabar el trimestre heu de ingressar 27 Euros. Si falten 1 mes i mig per acabar el trimestre heu d'ingressar 40,5€. Si falten 2 mesos per acabar el trimestre 54 Euros).

      Trimestre 1: 1 de gener a 31 març, Trimestre 2: 1 d'abril a 30 de juny, Trimestre 3: 1 de juliol a 30 de setembre, Trimestre 4: 1 d'octubre a 31 de desembre.

No s'accepten pagaments en efectiu, només, transferència o ingrés bancari amb el nom del futur Col·legiat/a com a concepte.

Compte d'ingrés del Banc de Sabadell: ES44 0081-0305-9100-0134-0937       CODI SWIFT-BIC:  BSABESBB

 

     2-Per aquells que sol·liciten la inscripció com a Membre NO Exercent,

 

Hauran d'aportar la Declaració Signada de que no exerceixen la Podologia, rebut acreditatiu del pagament de la quota de inscripció (200 €)  i quota del trimestre (21 € ). La Quota col·legial trimestral es cobra individualitzada per mesos sencers (Quota mensual de 7 Euros). Si falta 1 mes per acabar el trimestre heu de ingressar 7 Euros. Si falten 2 mesos per acabar el trimestre 14 Euros)

    ⇒ Descarregar Formulari de no Exercici Professional

 
        Per passar de membre exercent a membre no exercent no s'ha de pagar la quota d'inscripció
 

     3- Formulari de sol·licitud de Baixa.                             

          ⇒ Descarregar Formulari de Baixa                                       

      4- Formulari de Modificació de Dades (personals, professionals i canvi a exercent).  

           Descarregar Formulari de Modificació de Dades       

       5- Formulari de Modificació de Dades Bancaries

           » Descarregar Formulari de Modificació de Dades Bancaries   (Es imprescindible aportar també comprovant on surti el titular i el nº de compte)
           

        Fins que el Col·legi no disposi de tots aquests requisits no iniciarà el tràmit de col·legiació.

        Els documents seran remesos a la Secretaria del Col·legi:
        En format PDF, a la següent direcció: podocat@podocat.cat  
        O bé en format paper a la següent direcció:     Fins a nou avis  i degut al Covi-19,el tràmit es realitza només on-line
        COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA
        Carrer València, 494-498 - Baixos
        08013 Barcelona
 
  Si desitgeu més informació truqueu al Col·legi al telèfon 93 245 66 87, de 9 a 14 Hores i de 15 a 18 Hores, de dilluns a divendres. Juliol i Agost de 8 a 14 hores
 
 Pel fet d'esta Col·legiats/es i al corrent de pagament, estareu coberts per la pòlissa de Responsabilitat Civil que el Col·legi  té contractada i també teniu dret a fer qualsevol consulta legal professional a l'advocada del Col·legi sense pagar la visita. Rebreu la revista col·legial El Peu, i teniu també la Formació Continuada Col·legial gratuïta i les Jornades científiques gratuïtes.Placa de registre sanitari gratuïta. Quota del Consejo inclosa a la Quota trimestral. Receptes oficials gratuïtes.